Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

KLASY SPORTOWE

POD PATRONATEM KLUBU

ORGAN NADZORCZY - Prezydent Miasta Gdyni, ul. Piłsudskiego 52/54, Gdynia

ORGANY PROWADZĄCE:

Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1, Gdynia Witomino - strona www. szkoły TUTAJ

- Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Sucharskiego 10, Gdynia Obłuże - strona www. szkoły TUTAJ

PATRONAT W ZAKRESIE PROGRAMU SZKOLENIA - SI "ARKA", ul. Olimpijska 5, Gdynia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2023 / 2024 

                            1. Placówka - Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni Witominie:

                                 - KLASA SPORTOWA  "1" SP

                            2. Placówka - Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni Obłużu:

                                  - KLASA SPORTOWA "1" SP

                                  - KLASA SPORTOWA "2" SP

                                  - KLASA SPORTOWA "4" SP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁOŻENIA prowadzenia klas sportowych - otwartych, pod patronatem klubu:

Projekt, roboczo nazwany przez pomysłodawców tego oddolnego działania - czyli SI "ARKA" Gdynia oraz KSS "FLAUTA" Gdynia, nazwą „Sportowe Ekstra Klasy” zakłada przede wszystkim zaktywizowanie społeczności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym m.in. z procesów cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępu do kultury fizycznej, realizowanej w szkołach podstawowych na poziomie rozszerzonym.

Oferta skierowana jest do każdego zdrowego dziecka, zainteresowanego większą aktywnością ruchową, niż wynikająca z aktualnie realizowanej podstawy programowej oraz tych rodzin, które zaangażowanie w sport traktują jako ważny komponent w wychowaniu swoich dzieci czy budowaniu ich ścieżki rozwoju poprzez kulturę fizyczną.

Realizacja aż 10 godzin wychowania fizycznego w ramach rozszerzonej podstawy programowej WF prowadzi do wielu pozytywnych efektów. Najważniejsze z nich to:

a/aktywizacja dziewcząt i chłopców, jako przeciwdziałanie skutkom wycofania z aktywności ruchowej i społecznej, z powodu m.in. Covid 19,

b/ skuteczne realizowanie podstawy programowej w rozszerzonym zakresie, w ramach wychowania fizycznego,

c/ przygotowanie ww. grupy do działań selekcyjnych i testowych, jako etap przygotowawczy do podjęcia nauki  w sportowych klasach o wybranych profilach dyscyplin sportowych na poziomie IV SP i w kolejnych etapach edukacyjnych,

d/ zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego, jako istotny element nabywania kompetencji ruchowych u dzieci, niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, w kolejnych etapach w szkole i klubach sportowych Gdyni,

e/ wzrost zatrudnienia nauczycieli – specjalistów wychowania fizycznego, tak ważnych na poziomie realizacji zadania edukacji wczesnoszkolnej,

f/ wsparcie dla gdyńskich rodzin zorientowanych na sportowy rozwój swoich dzieci, realizowany blisko miejsca zamieszkania,

g/ budowanie wizerunku wychowania fizycznego i sportu, jako ważnego czynnika wpływającego na zapobieganie patologiom społecznym i zdrowotnym, m.in.:

- otyłości wśród dzieci,

- rozwojowi chorób narządu ruchu i wad postawy,

- wzrostowi poziomu agresji,

- izolacji rówieśniczej,

h/ wzmocnienie roli placówek oświatowych na rzecz promocji sportu w środowiskach lokalnych,

i/ wzrost ilości placówek prowadzących klasy sportowe w mieście,

j/ promocja aktywnych partnersko klubów sportowych szkoły na jej terenie oraz w otoczeniu,

k/  wzrost zdolności klubów – partnerów, do trwałego i skutecznego naboru dzieci, posiadających właściwe

    predyspozycje do uprawiania sportu młodzieżowego oraz kwalifikowanego.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA dla kolejnych roczników, na rok szkolny 2024/2025:

- wkrótce informacje - 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 1299118
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012